RADA DUSZPASTERSKA

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
4 CZERWCA 2017 r.

   SKŁAD RADY
1. Ks. Proboszcz
2. Mateusz HAJDACKI
3. Paulina CHŁOPIK
4. Edyta FLORIAŃCZYK
5. Monika GASS
6. Zbigniew PIZOŃ
7. Krzysztof RAFAŁ
8. Cezary DĄBROWSKI
9. Jacek HADA
10. Anna KOT – GRZEGRZÓŁKA
11. Henryk MŁOT

 

S T A T U T
PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH
DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
Art. 1
Cele i zadania PRD
1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień
i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę
współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę
organizacyjną Kościoła, którą jest parafia. PRD jest miejscem czynnego
i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo
Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne
opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej
(por. k. 212 § 3, 228 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
2. PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod kierownictwem proboszcza,
przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zatem głównym celem
PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego.
Cel ten jest realizowany przez:
a) wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego,
apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
b) pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii,
z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
c) udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego,
w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
d) budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego
klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
e) wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup
duszpasterstwa specjalnego.
3. Do kompetencji PRD nie należy ocena doktrynalna wiary i moralności, jak
również obsada urzędów duszpasterskich w parafii. Także sprawy finansowe
i gospodarcze nie wchodzą w zakres kompetencji PRD.
Art. 2
Skład PRD i sposób powoływania członków
1. W skład PRD wchodzą:
a) z urzędu:
– proboszcz (kan. 536 § 1 KPK) lub administrator parafii, jako
przewodniczący,
– wikariusze;
b) z nominacji proboszcza (w liczbie nie większej niż 12) między innymi
przedstawiciele:
– zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących
na terenie parafii,
– katechetów,
– parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów, instruktorzy parafialnego
poradnictwa rodzinnego;
c) członkowie z wyboru parafian (ilość wybieranych członków określa proboszcz
w zależności od wielkości parafii. Nie powinna być mniejsza niż 2/5 wszystkich
członków PRD).
2. Stałym członkiem PRD z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe
zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar
kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
Art. 3
Kadencja PRD
1. Kadencja PRD trwa 5 lat.
2. Kadencja PRD wygasa z chwilą zmiany proboszcza.
3. Skrócenie kadencji jest możliwe za zgodą ordynariusza miejsca.
4. Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie.
5. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRD.
6. W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności
na zebraniach PRD, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję
podejmuje PRD zwykłą większością.
7. W przypadkach wymienionych w pkt. 5 i 6, jak również w razie śmierci lub
wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:
a) Na miejsce członka PRD z wyboru pozostali członkowie wybierają nowego
zwykłą większością głosów.
b) Na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę.
c) Na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.
Art. 4
Posiedzenia PRD
1. PRD powinna odbywać posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/3 członków PRD.
3. Obradom PRD przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
4. Tematyka obrad jest wcześniej wskazywana przez proboszcza. Także członkowie
PRD mogą zgłaszać tematy obrad.
5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów i wymagają one zatwierdzenia
proboszcza.
6. Z każdego posiedzenia PRD wyznaczony przez proboszcza lub wybierany na jego
wniosek sekretarz spisuje protokół. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony
na następnym zebraniu z omówieniem postanowień wprowadzonych w życie
oraz uzasadnieniem niewykonania niezrealizowanych.
7. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji
dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane są do Wydziału
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.
8. Informacja o zwołaniu posiedzenia powinna się znaleźć w ogłoszeniach
parafialnych.
9. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga
Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest ordynariusz miejsca.
Art. 5
Formacja członków PRD
Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków PRD. Członkowie PRD
powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę
słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.
Art. 6
Zmiany Statutu PRD
Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane dekretem Biskupa
Warszawsko-Praskiego.
ANEKS NR 1
WYŁANIANIE CZŁONKÓW PRD Z WYBORU
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
2. Bierne prawo wyborcze posiada praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie
w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i
cieszący się dobrą opinią wśród parafian (Patrz Art. 2, p. 2 statutu PRD).
3. Proboszcz na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich Mszy niedzielnych,
informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków PRD. Nazwiska
kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.
4. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz może pominąć zgłoszone nazwisko,
jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w p. 2 lub zgłoszono zbyt dużą
liczbę kandydatów.
5. Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona
kandydatów i otrzymać zgodę na udział w wyborach do PRD.
6. Lista kandydatów winna być zamknięta najpóźniej na tydzień przed wyborami
i podana do wiadomości parafian. Jednocześni proboszcz podaje skład
wyznaczonej przez siebie Komisji Wyborczej, złożonej z 3 do 5 osób.
7. Wybory przeprowadza się w niedzielę. W dogodnym dla wiernych miejscu
Komisja Wyborcza wydaje przygotowane przez proboszcza karty do głosowania
z listą kandydatów do PRD opatrzone pieczęcią parafii.
8. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata.
9. Wierni bezpośrednio po oddaniu głosu zwracają karty do Komisji Wyborczej,
która dokonuje podliczenia głosów.
10. Członkami PRD z wyboru zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę
głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem PRD zostaje osoba starsza
wiekiem.
11. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego, proboszcz
może dostosować wybór członków do lokalnych warunków wykorzystując jeden
z następujących sposobów:
a) Grupy i stowarzyszenia parafialne przedstawiają po trzech kandydatów,
z których proboszcz wybiera członków PRD;
b) Proboszcz powołuje członków PRD na podstawie własnego rozeznania,
po zasięgnięciu opinii wiernych.
ANEKS NR 2
PRZYRZECZENIE CZŁONKÓW
Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie:
„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu,
że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał
sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż
Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam.”
PROMULGACJA
Statut PRD wraz z dwoma aneksami wchodzi w życie 25 marca 2011 roku,
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dziewiętnastą rocznicę erygowania
Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Warszawa, 9 marca 2011, Środa Popielcowa
Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski